ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

(การป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น)

           คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ 2543 โดยกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัยของทางราชการ และประกาศเป็นแผนระดับประเทศและให้ถือว่าทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ดังนั้นในปี 2551 รัฐบาลได้ถือว่า "การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น” เป็นนโยบายหลักที่สำคัญของรัฐในการบริหารราชการแผ่นดินจึงกำหนดให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ให้สามารถบรรลุผลได้อย่างจริงจัง

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อป้องกัน ปราบปราม บำบัด แก้ไข ปัญาทุจริตและประพฤติมิชอบให้บรรเทาและหมดไปจากสังคมไทยโดยเริ่มที่ภาคราชการ
          2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในงานบริหาร คุณธรรมของผู้ให้บริการ อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผลักดันการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบริการของหน่วยงาน ที่สนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดผลดีหรือไม่ก่อผลเสียต่อสังคมโดยรวม

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงานนโยบาลและแผนพลังงาน
          1. รักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิ และภาพลักษณ์ขององค์กรโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นที่เสื่อมเสียต่อองค์กร
          2. รักษาความสัจ มีความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรมต่อส่วนรวม
          3. มีความรับผิดชอบ และตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างเต็มความสามารถ
          4. ศึกษา พัฒนา ปรับปรุงตนเอง และองค์กร โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
          5. มีจิตสำนึกในการบริการ โดยยึดหลักรวดเร็วถูกต้องมีน้ำใจ กิริยาวาจาสุภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์
          6. กล้ากระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดหลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้
          7. รักษาความสามัคคี โดยละเว้นความชั่ว ความทุจริต และสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

จรรยาของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
      ข้าราชการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พึงยึดมั่นและถือการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ดังนี้
ข้อ 1 ความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
         1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
         1.2 สำนึกในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และกล้ารับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง
ข้อ 2 ยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
         2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดมั่นในประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
         2.2 อุทิศตน กล้าตัดสินใจ และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
         2.3 ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ให้ได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
ข้อ 3 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
         3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เปิดเผย และชัดเจน พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลการตรวจสอบ
         3.2 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เป็นความลับเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น หรือเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ
         3.3 เปิดโอกาศให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ
ข้อ 4 การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
         4.1 ปฏิบัติหน้าที่บนหลักการ ข้อเท็จจริงอย่างมีเหตุผล ด้วยความเป็นกลาง และเป็นธรรม
         4.2 บริการประชาชน หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเสมอภาค ด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ และเอื้ออาทร
ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยเน้นการทำงานเป็นทีม
         5.1 ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาและพัฒนางานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานดีกว่าเดิม
         5.2 บูรณาการกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ
         5.3 เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
         5.4 มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน ความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ รวมทั้งให้เกียรติและยอมรับความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน


notify

- คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนPDF icon

- คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนPDF icon

- ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้, ลงวันที่ 1 ธ.ค. 57 PDF icon

- ระเบียบสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2557, ลงวันที่ 1 ธ.ค. 57  PDF icon

- ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและเงื่อนไขการร้องเรียน/ร้องทุกข์กล่าวโทษ      ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2555, ลงวันที่ 4 เมย. 55 PDF icon 

- ระเบียบสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ว่าด้วยการรับของขวัญและสินน้ำใจ พ.ศ. 2555, ลงวันที่ 20 เม.ย. 55  PDF icon

- ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและเงื่อนไขการร้องเรียน/ร้องทุกข์กล่าวโทษ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ พ.ศ. 2554, ลงวันที่ 20 เมษ. 54  PDF icon

- ระเบียบกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2554, ลงวันที่ 30 กันยายน 2554, 25 พ.ย. 54 PDF icon

- การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต Word icon

- แผ่นพับเผยแพร่ "ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด" PDF icon

- วิธีการเงื่อนไขการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต่อการดำเนินการของ สนพ. PDF icon

- แบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน Word icon 

- แบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. 2552 Word icon 

- แบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) Word icon 

-  รายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ-จัดจ้าง PDF icon

botton


plan

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- งบการเงิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. 2561   PDF icon

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ประกาศ ต.ค. 59  PDF icon

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ของเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ประกาศ ต.ค. 59   PDF icon
- การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ประกาศ ม.ค. 59 PDF icon
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ของเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ประกาศ พ.ย. 58   PDF icon
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ประกาศ ต.ค. 58  PDF icon

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ประกาศ ต.ค. 57  PDF icon

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความโปร่งใส

- แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ประกาศ 26 เม.ย. 60 PDF icon

- แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ประกาศ 26 เม.ย. 60 PDF icon

- แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน. ประกาศ 6 ส.ค. 57 PDF icon

- แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน. ประกาศ 6 ส.ค. 57 PDF icon

- แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ประกาศ 4 เม.ย. 55 PDF icon

- แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน PDF icon

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 31 มีค.53 PDF icon
- แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  PDF icon

- แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน PDF icon
- แผนปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  PDF icon
 


plan

- รายงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความโปร่งใส  2559 PDF icon
- รายงานผลการดำเนินมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2559 PDF icon
- สรุปสถิติการร้องเรียนการปฏิบัติงานของ สนพ. ไตรมาสที่ 1/2560 PDF icon
- สรุปสถิติการใช้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ไตรมาสที่ 1-2/2560 PDF icon


report budget

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน PDF icon

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน PDF icon

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน PDF icon

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน PDF icon
- ข้อมูลรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน PDF icon
- รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน PDF icon
- รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน PDF icon
- รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน PDF icon
- รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน PDF icon
- รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน PDF icon
- รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน PDF icon
- รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2560 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน PDF icon
- รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2560 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน PDF icon
- ข้อมูลรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน PDF icon
- รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน PDF icon
แบบ สงป. 301 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  excel icon 
แบบ สงป. 302 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย  excel icon 
แบบ สงป. 302/1 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 excel icon


stategy plan

- แผนกลยุทธ์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานใสสะอาด พ.ศ. 2548 - 2551 Word icon
- แผนงานที่ 1 แผนงานส่งเสริมจิตสำนึก "ราชการใสสะอาด" Word icon 
- แผนงานที่ 2 แผนป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่างๆ ที่อาจจะเป็นภัยต่อการก้าวไปสู่ "ประเทศไทยใสสะอาด" Word icon

- แผนงานที่ 3 แผนจัดการกรณีการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่กำลังเกิดขึ้น Word icon  


clearly center

- คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ 63/2544 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ PDF icon
- คำสั่ง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่ 95/2546 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน PDF icon

- คำสั่ง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่ 36/2548 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน PDF icon

- คำสั่ง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่ 12/2552 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 PDF icon

- คำสั่ง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่ 9/2553  เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 PDF icon

- คำสั่ง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่ 61/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 PDF icon

 


Ethic

- ประกาศ เจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมาตรฐานความโปร่งใส (ภาษาอังกฤษ) PDF icon         

- ประกาศ เจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมาตรฐานความโปร่งใส PDF icon         

- ประกาศ สนพ. เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. 2552, ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 PDF icon
- ประกาศ สนพ. เรื่องค่านิยมและวัฒนธรรมของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 PDF icon
- สพช. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง จรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้าง สพช., ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2544  PDF icon
- พน. ค่านิยมกระทรวงพลังงาน "Double C-T" PDF icon

- พน. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้างกระทรวงพลังงาน, 15 ธค 2546 PDF icon

เอกสาร 

 

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2543 โดยกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัยของทางราชการ และประกาศเป็นแผนระดับประเทศและให้ถือว่าทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ดังนั้นในปี 2551 รัฐบาลได้ถือว่า " การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น” เป็นนโยบายหลักที่สำคัญของรัฐในการบริหารราชการแผ่นดินจึงกำหนดให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ให้สามารถบรรลุผลได้อย่างจริงจัง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อป้องกัน ปราบปราม บำบัด แก้ไข ปัญาทุจิตและประพฤติมิชอบให้บรรเทาและหมดไปจากสังคมไทยโดยเริ่มที่ภาคราชการ
  2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในงานบริหาร คุณธรรมของผู้ให้บริการ อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผลักดันการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบริการของหน่วยงาน ที่สนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดผลดีหรือไม่ก่อผลเสียต่อสังคมโดยรวม

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงานนโยบาลและแผนพลังงาน

  1. รักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิ และภาพลักษณ์ขององค์กรโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นที่เสื่อมเสียต่อองค์กร
  2. รักษาความสัจ มีความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรมต่อส่วนรวม
  3. มีความรับผิดชอบ และตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างเต็มความสามารถ
  4. ศึกษา พัฒนา ปรับปรุงตนเอง และองค์กร โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  5. มีจิตสำนึกในการบริการ โดยยึดหลักรวดเร็วถูกต้องมีน้ำใจ กิริยาวาจาสุภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์
  6. กล้ากระทำในส่งที่ถูกต้อง ยึดหลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้
  7. รักษาความสามัคคี โดยละเว้นความชั่ว ความทุจริต และสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

จรรยาของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ข้าราชการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พึงยึดมั่นและถือการะทำในสิ่งที่ถูกต้อง ดังนี้

ข้อ 1 ความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

1.2 สำนึกในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และกล้ารับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง

ข้อ 2 ยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดมั่นในประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

2.2 อุทิศตน กล้าตัดสินใจ และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

2.3 ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ให้ได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

ข้อ 3 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เปิดเผย และชัดเจน พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลการตรวจสอบ

3.2 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เป็นความลับเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น หรือเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ

3.3 เปิดโอกาศให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบกรทำงานของภาครัฐ

ข้อ 4 การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

4.1 ปฏิบัติหน้าที่บนหลักการ ข้อเท็จจริงอย่างมีเหตุผล ด้วยความเป็นกลาง และเป็นธรรม

4.2 บริการประชาชน หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเสมอภาค ด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ และเอื้ออาทร

ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยเน้นการทำงานเป็นทีม

5.1 ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาและพัฒนางานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานดีกว่าเดิม

5.2 บูรณาการกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ

5.3 เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

5.4 มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน ความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ รวมทั้งให้เกียรติและยอมรับความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน